Personvernerklæring og policy for kameraovervåking

Denne personvernerklæringen gjelder Snø Oslo AS', org. nr. 815 950 712 ("SNØ") behandling av personopplysninger om sine brukere, medlemmer og besøkende på www.snooslo.no ("Nettsiden").

SNØ åpner verdens råeste helårsarena for snøopplevelser i Lørenskog i 2020 ("Arenaen"). Allerede før åpning kan kommende brukere av Arenaen og andre som er interesserte sikre seg produkter og tjenester i begrenset opplag, følge med på byggeprosessen, bidra og påvirke tilbudet i Arenaen, være med i trekninger og delta i andre aktiviteter som fortløpende blir sendt ut til alle registrerte brukere ("Brukere") som ønsker det.

Når Arenaen åpner i 2020, kan man registrere medlemskap i SNØ for å bli SNØ-medlem ("Medlem") og for å få adgang til Arenaen innenfor normale åpningstider.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger SNØ samler inn, hvorfor SNØ behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. SNØ vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

SNØ er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til SNØs behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Snø Oslo AS, Wergelandsveien 15, 0167 Oslo. Du kan også sende en e-post til kontakt@snooslo.no.

2. Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag

SNØ behandler personopplysninger om Brukere, Medlemmer, besøkende på SNØs arena, besøkende på Nettsiden og andre som kontakter SNØ. SNØ mottar personopplysningene dine direkte fra deg når du registrerer deg som Bruker eller Medlem, melder deg på arrangementer eller bestiller produkter fra Nettsiden eller når du kontakter SNØ på annen måte. Personopplysninger kan også samles inn gjennom ditt besøk på Arenaen eller gjennom din bruk av Nettsiden. SNØ behandler personopplysninger til følgende formål:

1 Brukeradministrasjon; for å registrere Brukere, sende informasjon, tilbud til Brukere, informere om nylanseringer, melde Brukere inn i SNØs testpanel og for å gi Brukere mulighet til å endre sine personopplysninger og innstillinger og slette sin profil via 'Min Side' på Nettsiden. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som fornavn, etternavn, kjønn, e-postadresse, telefonnummer, preferanser knyttet til snø-aktiviteter som Brukeren oppgir og informasjon som oppgis ved søknad om deltakelse i testpanel. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at SNØ ikke kan registrere deg som Bruker.

Behandlingen bygger på avtale med Brukeren og samtykke som Brukeren har avgitt der samtykke er nødvendig.

2 Medlemsadministrasjon; for å registrere Medlemmer og administrere medlemskap og betaling av medlemsavgiften i henhold til medlemskontrakten, herunder for å gi Medlemmer mulighet til å endre sine personopplysninger, innstillinger og avslutte medlemskapet på 'Min SNØ' på Nettsiden. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, kjønn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon, medlemsnummer og type medlemskap. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at SNØ ikke kan registrere deg som Medlem.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle medlemskontrakten med Medlemmet.

3 Administrasjon av arrangementer og produktsalg; for å oppfylle avtaler om påmelding på arrangementer og kjøp av produkter på Nettsiden. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, kjønn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, betalingsinformasjon og type produkt som bestilles. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at SNØ ikke kan melde deg på det forespurte arrangementet eller levere det bestilte produktet.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtale.

4 Besvarelse av henvendelser; for å motta og besvare henvendelser til SNØ, for eksempel via Nettsiden. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at SNØ ikke kan besvare henvendelsen.

Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. SNØs berettigede interesse er å hjelpe deg med det du lurer på.

5 Sikkerhetsadministrasjon; for å ivareta sikkerheten på Arenaen i henhold til SNØs sikkerhetsstrategi, for eksempel gjennom kameraovervåkning og ved å registrere inn-/utpasseringer på Arenaen. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som tidspunkt for Medlemmers og andres besøk på Arenaen og varigheten av slike besøk, samt bilder fra kameraovervåkning.

Behandlingen er basert på en interesseavveining. SNØ har vurdert at dette er nødvendig for din sikkerhet når du oppholder deg på Arenaen.

6 Rekruttering til nye stillinger hos SNØ, for at SNØ skal kunne vurdere din jobbsøknad. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at SNØ ikke kan vurdere din jobbsøknad eller kan tilby deg jobb. Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltak på grunnlag av jobbsøknaden med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Personopplysningene innhentes fra søkeren, men også fra oppgitte referanser.

7 Analyse- og markedsføringsformål; for å forbedre Nettsiden og SNØs tilbud av tjenester. Behandlingsgrunnlaget for denne typen av behandling er at behandlingen er nødvendig for å ivareta SNØs berettigede interesser i å optimalisere og videreutvikle tjenestetilbudet og informasjonstilbudet på Nettsiden.

8 Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

9 Ivaretakelse av SNØs eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som SNØ mener å ha, eller er rettet mot SNØ fra Brukere, Medlemmer, besøkende på Arenaen, leverandører, samarbeidspartnere eller andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

  1. Oppbevaring av personopplysninger SNØ vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at SNØ kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

For søkere på stilling hos SNØ vil SNØ oppbevare personopplysningene så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil SNØ slette personopplysningene [senest innen ett år fra stillingen ble tilsatt], med mindre samtykke til lengre oppbevaring gis. Ved ansettelse, vil personopplysningene i din søknadsdokumentasjon reguleres av personvernerklæringen som gjelder for SNØs ansatte.

4. Beskyttelse av personopplysninger

SNØ tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

5. Utlevering av personopplysninger til tredjepart(er)

SNØ vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

SNØ bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

6. Andre nettsteder og sosiale medier

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. SNØ anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

Når du "liker" eller blir medlem av SNØs Facebook-side eller SNØs sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på SNØs sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

7. Barns personvern

SNØ vil ikke samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 16 år uten foresattes samtykke. Foresatte kan kontakte SNØ ved å benytte kontaktinformasjonen i punkt 1.

8. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene SNØ behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

Du har rett til å klage over SNØs behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. SNØ oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot SNØs behandling av personopplysninger med SNØ først.

9. Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i SNØs behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.

Policy for kameraovervåkning

1. Innledning

SNØ Oslo AS ("SNØ") åpner verdens råeste helårsarena for snøopplevelser på Lørenskog i 2020 ("Arenaen"). Arenaen skal være et opplevelsessenter som vil tilby alpinbakker, terrengpark, langrennsløyper, lekeområder, spesialbutikker og lunsjsteder. Arenaen vil være åpent året rundt og tilrettelagt for både barn og voksne, og for skiinteresserte på alle nivåer.

Av ulike sikkerhetsmessige årsaker, vurderer SNØ at det er behov for å sette opp kameraovervåking på Arenaen. En nærmere beskrivelse av hvordan kameraovervåkingen er planlagt gjennomført, følger i punkt 2. SNØ har videre vurdert lovligheten av å implementere kameraovervåking på Arenaen etter gjeldende norsk lovgivning i punkt 3, og hvilke særlige saksbehandlingsregler og rutiner som er nødvendig å etterleve i forbindelse med kameraovervåkingen, i punkt 4.

2. Planlagt gjennomføring

[SNØ beskriver antall kameraer, hvor kameraene skal plasseres og hvordan kameraene skal vinkles.]

3. Vurdering av lovligheten

3.1 Overordnet om vilkårene for kameraovervåking i virksomhet

Forskrift om kameraovervåking i virksomhet av 2. juli 2018 nr. 1107 (forskrift om kameraovervåking) gjelder for kameraovervåking i virksomhet.

Med kameraovervåking menes "vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkingskamera eller annet lignende utstyr som er fastmontert. Som kameraovervåking anses både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd- og bildemateriale".

Det følger av forskrift om kameraovervåking § 2 at for kameraovervåking i virksomhet gjelder følgende regelverk:

  1. lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven) kapittel 9, og ii) lov om behandling av personopplysninger av 15. juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven), herunder EUs personvernordordning 2016/679 av 27. april 2016 (personvernforordningen/GDPR). På bakgrunn av ovenstående regelverk, må kameraovervåkingen ha ett eller flere bestemte formål, det må foreligge et behandlingsgrunnlag for kameraovervåkingen og kameraovervåkingen må tilfredsstille vilkårene for kontrolltiltak overfor arbeidstakere.

Videre oppstiller forskrift om kameraovervåking i § 3 tilleggsvilkår som må være oppfylt ved kameraovervåking av område i virksomheten, hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig. Tilleggsvilkåret anses ikke for å være relevant for kameraovervåking på Arenaen, ettersom Arenaen vil være tilgjengelig for allmennheten og ikke kun en begrenset krets av personer. Dersom det blir aktuelt å implementere kameraovervåking i områder på eller ved Arenaen hvor allmennheten ikke har tilgang, men f.eks. de ansatte ferdes jevnlig, vil dette måtte vurderes separat.

3.2 Formålet med kameraovervåkingen

Etter personvernforordningen artikkel 5 bokstav b skal kameraovervåkingen ha ett eller flere bestemte formål.

Ett av formålene med kameraovervåkingen er å forebygge og redusere personskaderisiko på Arenaen. Ved bruk av alpinbakkene, terrengparken, langrennsløypene og lekeområdene eksponeres de besøkende for risiko for ulykker og skader, som typisk er forbundet med skiidrett og lignende. Kameraovervåkingen skal tilrettelegge for at sikkerhetspersonell på Arenaen kan agere raskt dersom det oppstår en ulykke, slik at de som utsettes for ulykken kan få nødvendig helsehjelp.

Et annet formål med kameraovervåkingen er å forebygge og oppklare tyverier og andre straffbare forhold ved spesialbutikkene og lunsjstedene. Det forventes at det vil oppholde seg mange mennesker på Arenaen samtidig, særlig på ettermiddager, i helger, på helligdager og i ferier. Dette øker risikoen for tyverier fra butikkene og fra de besøkende, i tillegg til at det gjør det vanskeligere for ansatte på Arenaen å holde oversikt over alt som skjer. Det er derfor av hensyn til både SNØs virksomhet og de besøkende behov for å forebygge tyverier og andre straffbare handlinger gjennom kameraovervåking, og tilrettelegge for å kunne oppklare slike hendelser.

SNØ skal ikke benytte kameraovervåking eller opptak fra denne for formål som er uforenelige med de ovennevnte formålene.

3.3 Behandlingsgrunnlag for kameraovervåkingen

Kameraovervåkingen krever et behandlingsgrunnlag for å være lovlig etter personvernforordningen artikkel 6. SNØ vurderer at kameraovervåkingen har behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen artikkel 6 bokstav f.

Det vises til redegjørelsen for formålene med kameraovervåkingen på Arenaen i punkt 3.2. SNØ vurderer at virksomheten har en legitim interesse i å iverksette kameraovervåking for å redusere risikoen for skader ved Arenaen, og for å forebygge og oppklare tyverier i spesialbutikkene og på lunsjstedene.

SNØ anser kameraovervåkingen som både egnet og nødvendig for å nå disse formålene. Ansatte på Arenaen vil gjennom å følge kameraovervåkingen raskere bli orientert om ulykker eller hendelser som oppstår, og settes i stand til raskere å rykke ut til rett sted. Det vises videre til at kameraovervåkingen er nødvendig, fordi Arenaen er av en slik størrelse at det ikke er gjennomførbart å utplassere ansatte som kan ha oversikt over alle Arenaens områder.

Når det gjelder kameraovervåking i spesialbutikkene og på lunsjstedene, antas kameraovervåkingen i seg selv å ha en forebyggende effekt mot tyverier og straffbare handlinger. Tiltaket er slik sett egnet for å redusere risikoen for dette. Kameraovervåkingen anses dessuten som nødvendig, fordi den muliggjør en oppklaring av forholdet i ettertid.

SNØ vurderer videre at de registrertes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran disse legitime interessene, tatt i betraktning at også barn kan fanges opp av kameraovervåkingen. Se nærmere om forholdsmessighetsvurderingen overfor ansatte i punkt 3.4.

3.4 Kameraovervåkingen som kontrolltiltak overfor ansatte

Det følger av arbeidsmiljøloven § 9-1 første ledd at arbeidsgiver bare kan iverksette "kontrolltiltak overfor arbeidstaker" når tiltaket har "saklig grunn i virksomhetens forhold" og det ikke innebærer en "uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren".

Dersom det settes opp kameraovervåking på Arenaen, vil ansatte på Arenaen bli gjenstand for denne. Dermed vil kameraovervåkingen være et slikt "kontrolltiltak overfor arbeidstaker" som omfattes av arbeidsmiljøloven § 9-1.

Det vises til punkt 3.2 for en redegjørelse av behovene for og formålene med kameraovervåkingen, som SNØ vurderer at gir "saklig grunn i virksomhetens forhold" for å sette opp kameraovervåking.

SNØ vurderer videre at kameraovervåkingen ikke vil innebære en "uforholdsmessig belastning" for de ansatte på Arenaen. Kameraovervåkingen skal ikke brukes for å kontrollere de ansatte og deres utførelse av arbeidsoppgaver. Selv om dette ikke er avgjørende, er det av betydning for vurderingen av hvor inngripende kameraovervåkingen vil være for de ansatte.

SNØ har tatt hensyn til de ansattes interesser i beslutningen av hvor mange kameraer som skal utplasseres, hvor de skal plasseres og hvordan de skal vinkles, slik at overvåkningen av de ansatte ikke blir for intensiv. Videre vil SNØ jevnlig sørge for at de ansatte har steder å oppholde seg gjennom arbeidsdagen, som ikke er overvåket. Dette sett opp mot behovet for kameraovervåkingen som redegjort for i punkt 3.2, innebærer at SNØ ikke anser kameraovervåkingen for å være "uforholdsmessig inngripende" for de ansatte.

3.5 Konklusjon

SNØ konkluderer på bakgrunn av det ovenstående i punkt 3 med at kameraovervåkingen slik den er planlagt gjennomført som beskrevet i punkt 2, er lovlig etter forskrift om kameraovervåking, arbeidsmiljøloven kapittel 9 og personopplysningsloven.

4 Saksbehandlingsregler

4.1 Skilting, utlevering og sletting

I forskrift om kameraovervåking er det gitt særskilte regler om varsel ved kameraovervåking, utlevering av opptak og sletting av opptak. SNØ har utarbeidet rutiner som skal ivareta disse kravene, og det vises til SNØs rutiner for kameraovervåking for nærmere informasjon om dette.

4.2 Drøfting og informasjon med ansatte og deres tillitsvalgte

Arbeidsmiljøloven § 9-2 gir særskilte saksbehandlingsregler ved iverksettelse av kontrolltiltak overfor arbeidstakere. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for kontrolltiltaket med de ansattes tillitsvalgte, gi ansatte informasjon om kontrolltiltaket, og jevnlig evaluere behovet for kontrolltiltaket med tillitsvalgte.

Det vises til SNØs rutiner for kameraovervåking for nærmere informasjon om etterlevelsen av arbeidsmiljølovens regler om drøfting og informasjon ved kontrolltiltak.

Sist oppdatert: 10. oktober 2018