Vilkår og betingelser

Disse vilkårene gjelder for deg som kjøper et SNØ-produkt, utfører en bestilling eller inngår en kontrakt/avtale om kjøp av produkt eller tjenester hos SNØ. Når du gjennomfører et kjøp, bestilling eller inngår en kontrakt/avtale må du akseptere å etterleve disse vilkår og betingelser.

1 Kundeforholdet

SNØpasset er personlig og kan ikke benyttes av andre.

Kun personer som har fylt 16 år innen utgangen av inneværende kalenderår kan selv kjøpe SNØpass. SNØpass for barn som ikke har fylt 16 år, eller fyller 16 år innen utløpet av inneværende kalenderår, kan kjøpes av deres foresatte. Barn opp til 6 år kan ikke være medlemmer (SNØpass med månedlig betalingsplan), men besøke arenaen ifølge med voksne.

Et SNØpass kan kjøpes inntil 30 dager på forskudd. Dersom du ikke har benyttet deg av SNØpasset innen 30 dager fra kjøpsdato vil SNØpasset ikke lenger være gyldig og SNØ refunderer ikke kjøpsbeløpet. For eventuell forlengelse av passet, må gyldig legeerklæring framvises. Medlemskap (se punkt 2 under) starter å gjelde fra kjøpsdato. Gavekort har en gyldighet på 12 måneder.

SNØpass (inkl medlemskap) som er kjøpt før oktober 2019 fungerer som gavekort. Det vil si at de er gyldige i 12 måneder og må aktiveres innen utgangen av 2020.

For SNØpass (inkl medlemskap) som er kjøpt i perioden mellom 1. oktober 2019 og frem til åpningsdato gjelder standard vilkår, men startdato settes til første offisielle åpningsdato. Det vil si at første trekk på medlemskap skjer første offisielle åpningsdato og aktiveres da. Andre SNØpass må aktivers innen 30 dager fra første offisielle åpningsdato.

SNØ har rett til å avslutte kundeforholdet midlertidig eller permanent dersom kunden misligholder vilkårene, SNØvettreglene eller unnlater å oppfylle sine betalingsforpliktelser.

2 Medlemskap

Dersom du kjøper et SNØpass med månedlig betalingsplan er du et medlem. Ved kjøp betaler du forskudd for 1 måned fra kjøpsdato. Hver måned deretter belastes det månedlige beløpet automatisk som avtalt inntil bindingstiden er over. Månedsbeløpet justeres til den til enhver tid gjeldende veiledende pris for tilsvarende SNØpass etter utløpet av bindingstiden inntil medlemskapet sies opp. Medlemskapet kan sies opp via Min SNØ. Snøpasset vil være gyldig fra du sier det opp og ut perioden som allerede er forskuddsbetalt (maskimalt 30 dager). Dersom du sier opp medlemskapet under bindingstiden vil medlemskapet løpe ut bindingstiden og avsluttes 30 dager etter siste betaling.

Medlemmet er selv ansvarlig for at betalingsopplysningene oppgitt på Min SNØ til enhver tid er korrekte og at automatisk belastning er mulig.

SNØ kan endre prisen på SNØpasset som ligger til grunn for betalingsplanen. Prisene vil til enhver tid fremgå på snø.no. Ved økning i prisen på ditt SNØpass på mer enn 3 % per kalenderår, vil du i tillegg bli varslet.

Dersom en månedlig betaling ikke oppfylles innen 21 dager etter forfall vil medlemskapet bli stoppet og restbeløpet for gjenstående del av bindingstiden vil automatisk forfalle i sin helhet. Medlemskapet avsluttes dersom det ikke er under en bindingstid.

Forsinkelsesrenter, purregebyr og inndrivelseskostnader kan påløpe ved manglende betaling.

Refusjon

Ved skade/sykdom kan medlemskap fryses, og SNØpass utsettes inntil 3 måneder ved fremvist legeerklæring.

3 Traséleie

Reservasjoner av traseer i alpinbakken er ikke gyldige før du har mottatt bekreftelse fra SNØ og reservasjonsavgiften er betalt. Dersom reservasjonen blir kansellert innen 30 dager før ankomst vil SNØ refundere 50% av reserveasjonsavgiften. Kanselleres reservasjonen senere enn 30 dager før ankomst vil ikke reservasjonsavgiften bli refundert.

4 Dine rettigheter

Som kunde på SNØ har du adgang til SNØs arena på Lørenskog ("Arenaen") innenfor normale åpningstider ("Åpningstidene") i den varigheten som fremkommer av ditt personlige adgangsprodukt på SNØ. Åpningstidene er tilgjengelige på snø.no.

SNØ forbeholder seg retten til å begrense adgangen til hele eller deler av arenaen i perioder, for eksempel ved vedlikehold, særskilte arrangementer eller av andre rimelige grunner. Informasjon om begrenset adgang vil bli gitt på snø.no.

SNØ kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager. Dersom arenaen stenges i mer enn tre påfølgende dager skal SNØ varsle kundene om dette. Informasjon publiseres på snø.no og du som kunde er ansvarlig for å orientere deg her.

5 Dine plikter

Som kunde på SNØ, plikter du å gjøre deg kjent sikkerhetsplanen for arenaen. Sikkerhetsplanen inneholder blant annet informasjon om nødutganger, evakueringsplaner, brannslukkings- og førstehjelpsutstyr og hvordan kunden skal forholde seg dersom det skulle oppstå en hendelse i arenaen. Sikkerhetsplanen er tilgjengelig på snø.no og i arenaen.

Som kunde på SNØ, plikter du deg til å følge satte regler for heis. Er du under 140 cm må du ta stolheisen sammen med en voksen. Dette gjelder ikke for koppheis.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med og etterleve SNØvettreglene. SNØvettreglene er tilgjengelige på snø.no og i arenaen.

Verdisaker og løse eiendeler kan oppbevares låsbare skap, så langt slike er tilgjengelig. SNØ kan åpne skap som er låst etter stengetid og oppbevare eventuelt innhold på egnet sted. SNØ vil kun oppbevare slike eiendeler i 14 dager. Kunden må selv ta kontakt for å få utlevert eiendelene.

6 Personvern

Som kunde på SNØ samtykker du til at SNØ innhenter, lagrer og behandler personopplysninger blant annet med formål å administrere kundeforholdet, optimalisere SNØs tilbud til kundene og ivareta sikkerhet i arenaen.

For mer informasjon om SNØs behandling av personopplysninger, se personvernerklæringen som er tilgjengelig her: Personvernerklæring

7 Kommunikasjon

Alle henvendelser til SNØ skal gjøres via e-post eller telefon. SNØ vil benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å formidle forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

8 Ansvar

All aktivitet i arenaen skjer på eget ansvar. SNØ er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller annet tap av personlige eiendeler. Kunden er selv ansvarlig for å tegne eventuelle forsikringer.

SNØ er ikke ansvarlig for hendelser, herunder stenging av eller begrenset tilbud i Arenaen, som følge av forhold utenfor SNØs kontroll, som SNØ ikke med rimelighet kunne ventes å forutse eller å unngå eller overvinne følgene av. Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, f.eks. ved strømbrudd, maskinfeil e.l.

9 Administrasjon av kundeforholdet

Kunden er selv ansvarlig for å administrere sitt kundeforhold, herunder å holde personopplysninger oppdatert. Kunden kan kjøpe adgangsprodukt, kjøpe tilleggsprodukter eller gjøre andre endringer i kundeforholdet sitt på SNØ via Min SNØ.

SNØ er ikke ansvarlig for feil i opplysninger kunden har registrert på Min SNØ.

10 Endring av vilkårene

SNØ kan til enhver tid endre Vilkårene. Ved endringer av vesentlig betydning skal kunden varsles om dette seneste to måneder før endringen trer i kraft. Varsel gis på snø.no, e-post eller på annen egnet måte.

11 Lovvalg og verneting

Kundekontrakten og Vilkårene er underlagt norsk lov.

Eventuelle tvister knyttet til Kundekontrakten eller Vilkårene skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære norske domstoler.

12 Angrerett

Ved kjøp kan man benytte seg av angrefristen på 14 dager ihht angrerettloven LOV-2018-06-15-32 fra 01.07.2018. Angrerettskjema

Vilkårene er sist oppdatert 17. januar 2023

Les mer om:

SNØvettreglene

Personvern

Cookies