SNØs Generelle Brukervilkår

Som kunde på SNØ er du forpliktet til å etterleve SNØs Generelle Brukervilkår ("Vilkårene"):

1 Kundeforholdet

SNØpasset er personlig og kan ikke benyttes av andre.

Kun personer som har fylt 16 år innen utløpet av inneværende kalenderår kan selv kjøpe et SNØpass. SNØpass for barn som ikke har fylt 16 år, eller fyller 16 år innen utløpet av inneværende kalenderår, kan kjøpes av deres foresatte.

SNØ har rett til å avslutte kundeforholdet midlertidig eller permanent dersom kunden misligholder Vilkårene, SNØvettreglene eller unnlater å oppfylle sine betalingsforpliktelser.

2 Dine rettigheter

Som kunde på SNØ har du adgang til SNØs arena på Lørenskog ("Arenaen") innenfor normale åpningstider ("Åpningstidene") i den varigheten som fremkommer av ditt personlige adgangsprodukt på SNØ. Åpningstidene er tilgjengelige på www.snooslo.no.

SNØ forbeholder seg retten til å begrense adgangen til hele eller deler av Arenaen i perioder, for eksempel ved vedlikehold, særskilte arrangementer eller av andre rimelige grunner. Informasjon om begrenset adgang vil bli gitt på www.snooslo.no.

SNØ kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager. Dersom Arenaen stenges i mer enn tre påfølgende dager skal SNØ varsle kundene om dette via Min SNØ.

3 Dine plikter

Som kunde på SNØ, plikter du å gjøre deg kjent sikkerhetsplanen for Arenaen. Sikkerhetsplanen inneholder blant annet informasjon om nødutganger, evakueringsplaner, brannslukkings- og førstehjelpsutstyr og hvordan kunden skal forholde seg dersom det skulle oppstå en hendelse i Arenaen. Sikkerhetsplanen er tilgjengelig på www.snooslo.no og i Arenaen.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med og etterleve SNØvettreglene. SNØvettreglene blir gjort tilgjengelige på www.snooslo.no og i Arenaen.

Verdisaker og løse eiendeler kan oppbevares låsbare skap, så langt slike er tilgjengelig. SNØ kan åpne skap som er låst etter stengetid og oppbevare eventuelt innhold på egnet sted. SNØ vil kun oppbevare slike eiendeler i 14 dager. Kunden må selv ta kontakt for å få utlevert eiendelene, enten via Min SNØ eller ved å kontakte SNØs personale innenfor Åpningstidene.

4 Personvern

Som kunde på SNØ samtykker du til at SNØ innhenter, lagrer og behandler personopplysninger blant annet med formål å administrere kundeforholdet, optimalisere SNØs tilbud til kundene og ivareta sikkerhet i Arenaen.

For mer informasjon om SNØs behandling av personopplysninger, se personvernerklæringen som er tilgjengelig her: Personvernerklæring

5 Kommunikasjon

Alle henvendelser til SNØ skal gjøres via Min SNØ. SNØ vil benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å formidle forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

6 Ansvar

All aktivitet i Arenaen skjer på eget ansvar. SNØ er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller annet tap av personlige eiendeler. Kunden er selv ansvarlig for å tegne eventuelle forsikringer.

SNØ er ikke ansvarlig for hendelser, herunder stenging av eller begrenset tilbud i Arenaen, som følge av forhold utenfor SNØs kontroll, som SNØ ikke med rimelighet kunne ventes å forutse eller å unngå eller overvinne følgene av.

7 Administrasjon av kundeforholdet

Kunden er selv ansvarlig for å administrere sitt kundeforhold, herunder å holde personopplysninger oppdatert. Kunden kan gjøre oppgraderinger, kjøpe tilleggsprodukter eller gjøre andre endringer i kundeforholdet sitt på SNØ via Min SNØ.

SNØ er ikke ansvarlig for feil i opplysninger kunden har registrert på Min SNØ.

8 Endring av Vilkårene

SNØ kan til enhver tid endre Vilkårene. Ved endringer av vesentlig betydning skal kunden varsles om dette seneste to måneder før endringen trer i kraft. Varsel gis via Min SNØ eller på annen egnet måte.

9 Lovvalg og verneting

Kundekontrakten og Vilkårene er underlagt norsk lov.

Eventuelle tvister knyttet til Kundekontrakten eller Vilkårene skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære norske domstoler.

10 Angrerett

Kjøp kan avbestilles inntil 14 dager etter kjøpsdato gitt at adgang ikke er aktivert. Dette gjelder såfremt det ikke er spesifisert noe annet for ditt spesifikke kjøp.

Vilkårene er sist oppdatert 5. oktober 2018