SNØs Generelle Medlemsvilkår

Ditt medlemskap på SNØ er inngått på følgende medlemsvilkår (" Vilkårene "):

1 MEDLEMSKAPET

Medlemskapet på SNØ er personlig og kan ikke benyttes av andre.

Kun personer som har fylt 16 år innen utløpet av inneværende kalenderår kan selv kjøpe medlemskap på SNØ.

Medlemskap kan også kjøpes for barn som har fylt 6 år innen utløpet av inneværende kalenderår. Barn opp til 6 år kan ikke være medlemmer, men besøke Arenaen ved å kjøpe dagskort (Drop-In).

Medlemskapet kan sies opp via Min SNØ. Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra utløpet av den kalendermåned oppsigelsen ble registrert på Min SNØ. Medlemskapet kan ikke sies opp i Fastprisperioden.

SNØ har rett til å avslutte medlemskapet midlertidig eller permanent dersom medlemmet misligholder Vilkårene,SNØvettreglene eller unnlater å oppfylle sine betalingsforpliktelser.

2 MEDLEMSAVGIFT OG BETALING

Ved inngåelse av medlemskap betales Startavgiften, samt Medlemsavgift for resterende dager av den da inneværende måneden.

Medlemsavgiften forfaller månedlig og belastes automatisk som avtalt, inntil medlemskapet sies opp.

Medlemmet er selv ansvarlig for at betalingsopplysningene oppgitt på Min SNØ til enhver tid er korrekte og at automatisk belastning er mulig.

SNØ kan endre Medlemsavgiften. Medlemsavgiften vil til enhver tid fremgå på www.snooslo.no. Ved økning i Medlemsavgiften på mer enn 3 % per kalenderår, vil medlemmet i tillegg bli varslet.

Dersom en månedlig betaling ikke oppfylles innen 14 dager etter forfall kan restbeløpet for gjenstående del av Fastprisperioden automatisk forfalle i sin helhet eller medlemskapet avsluttes dersom det ikke er under en Fastprisperiode.

Forsinkelsesrenter, purregebyr og inndrivelseskostnader kan påløpe ved manglende betaling.

3 MEDLEMMETS RETTIGHETER

Medlemskapet gir adgang til SNØs arena på Lørenskog (" Arenaen ") innenfor normale åpningstider (" Åpningstidene "). Åpningstidene er tilgjengelige på www.snooslo.no .

SNØ forbeholder seg retten til å begrense adgangen til hele eller deler av Arenaen i perioder, for eksempel ved vedlikehold, særskilte arrangementer eller av andre rimelige grunner. Informasjon om begrenset adgang vil bli gitt på www.snooslo.no.

SNØ kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager.

Dersom Arenaen stenges i mer enn tre påfølgende dager skal SNØ varsle medlemmet om dette via Min SNØ.

4 MEDLEMMETS PLIKTER

Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med sikkerhetsplanen for Arenaen. Sikkerhetsplanen inneholder blant annet informasjon om nødutganger, evakueringsplaner, brannslukkings- og førstehjelpsutstyr og hvordan medlemmet skal forholde seg dersom det skulle oppstå en hendelse i Arenaen. Sikkerhetsplanen er tilgjengelig på www.snooslo.no og i Arenaen.

Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med og etterleve SNØvettreglene. SNØvettreglene er tilgjengelig på www.snooslo.no og i Arenaen.

Verdisaker og løse eiendeler kan oppbevares låsbare skap, så langt slike er tilgjengelig. SNØ kan åpne skap som er låst etter stengetid og oppbevare eventuelt innhold på egnet sted. SNØ vil kun oppbevare slike eiendeler i 14 dager. Medlemmet må selv ta kontakt for å få utlevert eiendelene, enten via Min SNØ eller ved å kontakte SNØs personale innenfor Åpningstidene.

5 PERSONVERN

Som medlem på SNØ samtykker medlemmet til at SNØ innhenter, lagrer og behandler personopplysninger blant annet med formål å administrere kundeforholdet, optimalisere SNØs tilbud til medlemmene og ivareta sikkerhet i Arenaen.

For mer informasjon om SNØs behandling av personopplysninger, se personvernerklæringen som er tilgjengelig her: Personvernerklæring

6 KOMMUNIKASJON

Alle henvendelser til SNØ skal gjøres via Min SNØ. SNØ vil benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å formidle forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

7 ANSVAR

All aktivitet i Arenaen skjer på eget ansvar. SNØ er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller annet tap av personlige eiendeler. Medlemmet er selv ansvarlig for å tegne eventuelle forsikringer. SNØ er ikke ansvarlig for hendelser, herunder stenging av eller begrenset tilbud i Arenaen, som følge av forhold utenfor SNØs kontroll, som SNØ ikke med rimelighet kunne ventes å forutse eller å unngå eller overvinne følgene av.

8 ADMINISTRASJON AV MEDLEMSKAPET

Medlemmet er selv ansvarlig for å administrere medlemskapet, herunder å holde personopplysninger oppdatert. Medlemmet kan gjøre oppgraderinger, kjøpe tilleggsprodukter eller gjøre andre endringer i medlemskapet sitt på SNØ via Min SNØ.

SNØ er ikke ansvarlig for feil i opplysninger medlemmet har registrert på Min SNØ.

9 ENDRING AV VILKÅRENE

SNØ kan til enhver tid endre Vilkårene. Ved endringer av vesentlig betydning skal medlemmet varsles om dette seneste to måneder før endringen trer i kraft. Varsel gis via Min SNØ eller på annen egnet måte.

10 LOVVALG OG VERNETING

Medlemskontrakten og Vilkårene er underlagt norsk lov.

Eventuelle tvister mellom knyttet til Medlemskapet, Medlemskontrakten eller Vilkårene skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære norske domstoler.

Vilkårene er sist oppdatert 5. oktober 2018